กลับไปหน้าแรก

แบบนำส่งภาษี

ในการนำส่งภาษี ผู้มีหน้าที่นำส่งต้องนำส่งภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับ การนำส่งภาษีต้องใช้แบบนำส่งต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

แบบนำส่ง ความหมายของแบบยื่นนำส่งกำหนดเวลายื่นแบบ
ภงด.1ภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าแรงภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
ภงด.1กภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าแรง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ภงด.3หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
ภงด.53หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคลภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
ภงด.50ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี
ภงด.51ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีภายใน 2 เดือนของครึ่งรอบบัญชี
ภงด.90ภาษีประเภทร้านค้าภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
ภงด.91ภาษีประเภทเงินเดือน ค่าแรงภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
ภงด.94ภาษีประเภทร้านค้าครึ่งปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
ภพ.30ภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
ภธ.40ภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
ภป.1ภาษีป้ายภายใน 31 มีนาคมของทุกป
ภรด.2ภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือนเมษายนของทุกปี

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส

รายการภาษี อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าเช่า ร้อยละ 5
ค่านักแสดงสาธารณะ ร้อยละ 5
ค่ารางวัล การแข่งขัน ชิงโชค ร้อยละ 5
ค่านายหน้า ร้อยละ 3
ค่าจ้างทำของหรืองานบริการ ร้อยละ 3
ค่าโฆษณา ร้อยละ 2
ค่าประกันภัย ร้อยละ 1
ค่าขนส่ง ร้อยละ 1

This website is hosted by www.agilityhoster.com (C) 2018 All rights reserved. sompong_thitasomboon@yahoo.com